Sluneční kolektory

SLUNEČNÍ KOLEKTORY QUANTUM EKOLOGICKÝ ZPŮSOB PŘÍPRAVY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

ZÁKLADNÍ INFORMACE (ceník připravujeme)

Plochý solární kolektor typ Q7-3000-EKS je určen k celoroční absorbci přímého i difuzního slunečního záření a k jeho dalšímu využití. Základní konstrukce tohoto výrobku vychází z osvědčeného typu kolektoru EKS (vyráběného v Rakousku). Modernizovaná konstrukce a vylepšená technologie vychází tedy z dlouhodobě prověřeného systému a je zárukou nejen vynikající kvality a účinnosti tohoto výrobku, ale i skutečně prověřené životnosti díky vysokému počtu aplikací v solárně vyspělých zemích.

Solární kolektor je určen k nepřímému ohřevu užitkové vody (TUV), bazénů a nádrží, k přitápění, vytápění a temperování místností, budov a objektů.

Je konstruován pro celoroční provoz a splňuje podmínky pro instalaci do novostaveb, rekonstrukcí i pro volné instalace. Kolektor je vyráběn ve svislém a vodorovném provedení se shodnými technickými parametry. Konstrukce umožňuje zapojení kolektorů do skupin a kolektorových polí, včetně zalištování spár mezi jednotlivými kolektory.
Životnost kolektorů dosahuje 30 let v případě, že je zapojení, provoz i údržba prováděna v souladu s návodem a doporučením výrobce.

Správně navržený solární systém může pokrýt více než 80% nákladů na ohřev vody. V kombinaci s vyšší tepelnou izolací současných staveb domů, budov a objektů lze také úspěšně snížit náklady na vytápění. Je však doporučeno vytápění pomocí těles s větší plochou (nízkoteplotní vytápění, podlahové vytápění).

Největší výhody tohoto výrobku:

 • kompaktní lisovaná vana bez tepelných mostů, technologických přechodů a spojů
 • hloubka vany dovoluje uložení většího objemu izolace a tím se zvyšuje kumulace tepla při dočasných nepříznivých podmínkách; pomalejší setrvačnost tepelných ztrát zvyšuje účinnost
 • konstrukce absorbéru i meandru zajišťuje největší dosažitelnou styčnou plochu pro předávání tepla
 • vynikající kvalita konstrukce i dílenského zpracování, dlouhodobá životnost, spolehlivý provoz

kolektory01.jpgkolektory02.jpg

kolektory03.jpg

UMÍSTĚNÍ

Ideální umístění pro maximální zisk z celoročního provozu solárního systému je orientace kolektorů směrem k jihu (azimut 0°) a jejich sklon pod úhlem 45°.

Kolektory lze instalovat jednotlivě nebo do skupin. Ke spojení kolektorů doporučujeme používat spojky dopo-ručené výrobcem solárních kolektorů Q7-3000-EKS.

Instalace kolektorů je možná pouze s nuceným oběhem (s čerpadlem). Instalaci kolektoru přímo do bazénového okruhu výrobce nedoporučuje a neposkytuje na takto nainstalovaný výrobek záruku.

Instalace na šikmé sedlové střeše pomocí sady čtyř střešních držáků (příslušenství), na rovné střeše za použití nosné konstrukce z hliníkových nebo ocelových profilů a u bazénu pro ohřev vody.

SOLÁRNÍ KOLEKTOR PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A VYTÁPĚNÍ Q7-3000-EKS

Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9002.

Rozměry

2329 x 1053 x 110 mm

Plocha kolektoru

2459 m2

Plocha vstupu světla

2355 m2

Plocha absorbéru

2121 m2

Rozměr osy Q7-3000-EKS

1077 mm

Hmotnost Q7-3000-EKS

55 kg

Objem kolektoru Q7-3000-EKS

1,40 l

Tlaková ztráta

1,5 m WS při 120 l/h

Izolace

75 mm

Max. teplota chodu naprázdno

> 200°C

Koeficient tepelné ztráty (a1)

3,56 W /m2 K

Koefocient tepelné ztráty (a2)

0,0149 W / m2K

Světelná absorpce (á)

0,95 do 0,97

Tepelné vyzařování (ĺ)

0,05 do 0,15

Pracovní medium

50% Glykol; 50% voda

Max. provozní tlak

10 barů

Optimální průtokové množství

40 do 60 l / h / min.

Max. stupeň účinnosti (ç0)

0,67 (f - Absorber)

Absorpční materiál

Alu – výtlačně lisovaný hliník

Potah absorbéru

Vysokoselektivní absorbční vrstva

Opláštění

Kalené solární bezpečnostní sklo

Plášť

Hluboce tažená hliníková vana

KONSTRUKCE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Provozní schopnost a dlouhá životnost tohoto výrobku záleží na správné volbě použitých materiálů. Materiály použité při výrobě kolektoru jsou dodány s atestem, zkoušky jejich životnosti splňují požadavky na dlouhodobé a bezproblémové použití tohoto výrobku.

Použité materiály obstojí v náročných podmínkách i při nejvyšší klidové teplotě a teplotních rázech. Součásti a materiály kolektoru odolávají UV záření, mechanickému zatížení vznikajícímu při ohřívání a chladnutí kolektoru nebo jeho částí. Jsou také odolné proti napětí vyvozenému vnějšími klimatickými vlivy jako je déšť, sníh, kroupy, vítr, vysoká vlhkost a emise odpovídající klimatickým podmínkám ČR.

kolektory04.gif

Vana kolektoru

Vana kolektoru je vodotěsná a zabraňuje pronikání dešťové vody. Aby nedocházelo k hromadění zkondenzované vody v kolektoru je speciálním otvorem zajištěna potřebná výměna vzduchu (otvor zájišťuje také stejnou úroveň tlaku mezi okolím a kolektorem).

Absorbér

Konstrukce absorbéru zaručuje díky speciálnímu zámku uzamčení jednotlivých absorbčních plechů a zvyšuje tak přestup tepla. Absorbér je výráběn pomocí speciálních jednoúčelových přípravků, strojů a zařízení.

Konstrukce meandru (sběrných trubek) a absorbéru zajišťuje vynikající těsnost a životnost, ale i maximální plochu pro převádění absorbovaného tepla do trubek meandru.

Trubky i spojovací vedení absorbéru je konstruováno tak, aby bylo možné odvzdušnění v namontované poloze. Konstrukce je optimalizována vzhledem k výpočtovému tlaku, pracovnímu přetlaku a součiniteli bezpečnosti včetně vlivu nejvyšší teploty absorbéru (klidová teplota).

Absorbční strana je odolná vysokým teplotám, vlhkosti i kondenzaci včetně kombinace s kysličníkem siřičitým.

kolektory05.gif

Sklo

Je použito speciální solární kalené bezpečnostní sklo, které je odolné UV záření, emisím, vysoké vlhkosti, teplotám a kondenzaci. Výrobce skla garantuje parametry ověřenou technologií, zkouškami a je doložen certifikátem.

Izolační materiál

Izolační materiál je odolný až do výše klidové teploty (bez známek měknutí, sublimace či kondenzace uvnitř kolektoru). Izolační materiál neobsahuje zplynové složky (ani při klidových teplotách), neobsahuje složky které jsou toxické a vážně dráždí lidskou kůži nebo oči.

Solární kapalina (teplosměnná kapalina – médium)

Množství výrobcem doporučené kapaliny zavisí na počtu kolektorů, délce rozvodů a konstrukci zásobníku. Na jeden kolektor Q7-3000-EKS je potřeba cca 1,5 l.

Volitelné příslušenství

 • Montážní sada na sedlovou střechu
 • Montážní sada na plochou střechu
 • Montážní sada pro volnou instalaci
 • Nosné hliníkové profily

SOUVISEJÍCÍ NORMY A VYHLÁŠKY

 • Práce ve výškách ČÚBP vyhl. 362/05sb.
 • Plamenné pájení ČÚBP vyhl. 48/81 sb.
 • Zákon o požární ochranně 133/1985 sb, ve znění pozdějších předpisů 67/01a 246/01 sb.
 • Elektrotechnické předpisy (revize el. zařízení) ČSN 33 15 00
 • Předpis pro ochranu před bleskem ČSN 34 13 90
 • Ohřev TUV, návrhy ČSN 06 03 20

kolektory06.gif

SOLÁRNÍ SYSTÉM

Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším zařízením Přitom pouze za jednu hodinu dopadne na zemský povrch množství energie nutné k pokrytí roční celosvětové potřeby energie. Díky stálému růstu cen současných energií bude investice do tohoto systému přinášet čím dál větší úspory.

Zachycením slunečních paprsků na absorbční ploše pod speciálním solárním sklem plochého solárního kolektoru přeměňujeme sluneční energii na energii tepelnou (přibližně 90% slunečního záření předává energii do absorbéru).

Z absorbční plochy je teplo odváděno do sběrných trubek vedoucích do výměníku tepla, ve kterém dochází ke kumulaci již vytvořené tepelné energie. Z důvodu pravidelného střídání ročních období a rozdílnou dobou slunečního svitu v jednotlivých dnech, je tuto tepelnou energii nutné efektivně kumulovat a využívat tak její možnosti i v době "nepříznivých podmínek". Proto je velmi důležité celý systém správně nadimenzovat v závislosti na očekávané spotřebě (TUV, vytápění, ohřevu bazénu). Tento fakt se neodráží jen v pouhém počtu solárních kolektorů (přepočtených na m2 kolektorové plochy), ale i v jejich umístění a natočení, velikosti zásobníku, izolaci potrubí, kvalitní regulaci a vhodných regulačních prvcích.

Klimatické pásmo ČR nestačí na úplné pokrytí energie potřebné na celkový roční ohřev pitné vody, a proto je vhodné ho kombinovat s jiným výrobníkem tepla (plynový kotel apod.).

kolektory07.gif

PŘÍKLADY SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ QUANTUM

KOLEKTORY Q7-3000-EKS A ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE NEPŘÍMOTOPNÉ Q7-ZJV

kolektory08.gif

KOLEKTORY Q7-3000-EKS A ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE NEPŘÍMOTOPNÉ Q7-ZDV

kolektory09.gif

SOLÁRNÍ OVLADAČ RESOL DeltaSol BS a DeltaSol BS Pro

Podle složitosti solární soustavy se volí typ ovladače RESOL. Oba typy jsou provedeny ve stejném plastovém pouzdře o rozměrech 173x110x47 mm s osvětleným 2-místným displejem.

RESOL DeltaSol BS – solární ovladač pro použití v jednoduchých soustavách

Displej monitorování soustavy má uložena dvě aplikační schémata a piktogramy. Alfa-numerický a numerický displej indikují teploty a kontrolní nastavitelné parametry. Ovládání parametrů se provádí tlačítky.

Nastavitelné volby jsou chladicí funkce, bezpečnost uzávěrů kolektorů, speciální funkce pro trubicové kolektory, vyvážení tepelného výkonu, protizámrzná funkce, termostatická funkce a volba jazyků (Angl./Něm.).

Dodává se včetně 2 teplotních čidel Pt1000:

 • 1 x FKP6 se silikonovým kabelem 1,5 m
 • 1 x FRP6 s PUR kabelem 2,5 m

RESOL DeltaSol BS Pro – solární ovladač pro použití v 1- a 2- podlažních soustavách s kolektory orientovanými na východ / západ s ovládáním 2 oddělených Ät okruhů

Oproti verzi DeltaSol BS je navíc uloženo 9 aplikačních schémat a piktogramů a ovládání rychlosti.

Dodává se včetně 4 teplotních čidel Pt1000:

 • 2 x FKP6 se silikonovým kabelem 1,5 m
 • 2 x FRP6 s PUR kabelem 2,5 m

SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ JEDNOTKA TACOSOL FV 70

Solární čerpadlová jednotka TACOSOL FV 70 se používá jako čerpací, regulační a odvzdušňovací jednotka v solárních vytápěcích soustavách. Zajišťuje hydraulické vyvážení, nastavení a měření průtoku a odvzdušnění soustavy přímo v centrální čerpací jednotce. Pomocí zabudovaného seřizovacího ventilu lze přesně a jednoduše nastavit a kontrolovat potřebný průtok v primárním okruhu. Automatické odvzdušňování udržuje zařízení prosté vzduchu pomocí vestavěného odlučovače vzduchu. Čerpadlová jednotka zabezpečuje hydraulicky vyvážené a odvzdušněné zařízení a tím optimální využití solární energie a hospodárnější provoz.

Čerpadlová jednotka obsahuje:

 • čerpadlo s uzávěry před a za čerpadlem
 • víceúčelový kulový kohout, ulehčující podstatně napouštění a vypouštění soustavy
 • seřizovací ventil Setter Inline PF pro nastavování průtoku v primárním okruhu
 • měřící trubici se stupnicí v l/min kalibrovanou pro glykol, která umožňuje nastavovat hodnoty průtoku bez převodních tabulek
 • odvzdušňovací jednotku s ocelovou nádobou
 • ventily a vnitřní součástky z mosazi a oceli
 • izolační pouzdro z pěnového PP